Polityka zwrotów

Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.
2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła
w posiadanie Produktów. W przypadku gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane
w ramach Zamówienia osobnymi przesyłkami termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia w posiadanie Produktów dostarczonych w ostatniej przesyłce.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę pod adresem:

Przetestuj-wózek
ul. Pryzmaty 30, 02-226 Warszawa
tel. (22) 378 10 71
( z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”)

lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected]

o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy
( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte
w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat
w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu wraz z dołączonym dowodem zakupu (oryginał paragonu fiskalnego) lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Jeśli odsyłany wózek zostanie zapakowany w inne pudełko niż to, w którym Kupujący otrzymał wózek wówczas należy napisać na nim nr zamówienia online.


8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres:

Przetestuj-wózek
ul. Pryzmaty 30, 02-226 Warszawa

( z dopiskiem „ZWROT zamówienia nr: ………….”)lub zwróci Produkty do Sklepu Stacjonarnego Przetestuj-wózek.

9. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy ( koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy ). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania
z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar co do sposobu w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym, sprawdzić kompletność, parametry techniczne, dopasowanie.

11. Odbiór osobisty nie powoduje wygaśnięcia prawa Kupującego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.


REKLAMACJE

Na wszystkie produkty zakupione przez Ciebie w sklepie wozek-spacerowy.pl przysługują Ci uprawnienia z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym (rękojmia za wady towaru) przez okres 2 lat od daty zakupu.

Z reklamacji można skorzystać w przypadku, gdy towar posiada wadę w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Reklamację możesz złożyć osobiście w naszej siedzibie przy ul. Pryzmaty 30, 02-226 Warszawa

tel: +48 22 378 10 71 w godzinach pracy ( pon.-pt. 11-19) lub korespondencyjnie – pod tym samym adresem.

Reklamacja powinna zawierać: dane kupującego, adres korespondencyjny, datę ujawnienia wady, dowód zakupu, opis wady, wskazanie roszczenia.

W ramach reklamacji możesz żądać:  

• wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1)

• nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1)

• obniżenia ceny towaru o odpowiednią kwotę (art. 560 § 1)

• odstąpienia od umowy i zwrotu ceny towaru na konto (art. 560 § 1)

Reklamacje rozpatrujemy w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia w prawidłowej postaci, tj. zawierającej wskazane powyżej informacje.

Przy dokonaniu reklamacji drogą wysyłkową koszty wysyłki do Sprzedającego pokrywa Kupujący. Przesyłki za pobraniem nie są przyjmowane. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający zwróci koszty przesyłki Kupującemu.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Platforma ta jest witryną internetową umożliwiającą konsumentom zapoznanie się z ogólnymi informacjami na temat sposobów rozwiązywania sporów powstałych w związku z zawarciem umowy przez Internet innych niż skierowanie sprawy do Sądu (np. poprzez mediację albo arbitraż). Za pośrednictwem platformy możesz także przekazać skargę podmiotowi zajmującemu się alternatywnym rozwiązywaniem sporów i załączyć odpowiednie dokumenty.

Od dnia 15 lutego 2017 możesz też skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów online za pomocą platformy ODR pod adresem:  

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

GWARANCJA:

Sprzedawca nie jest producentem Rzeczy i Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za Towar, na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie producenta lub bezpośrednio u producenta. 

Shopping Cart
Scroll to Top