Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WOZEK-SPACEROWY.PL

§ 1 Wstęp

1. Sklep internetowy wozek-spacerowy.pl dostępny pod adresem: www.wozek-spacerowy.pl prowadzony jest przez ENGINEERS FOR SAFETY E4S Joanna Kurpiewska, ul. Ryżowa 29, 02-495 Warszawa, NIP: 1132362344, REGON: 147208353.

2. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Sklep wozek-spacerowy.pl, ul. Pryzmaty 30, 02-226 Warszawa, telefonicznie za pośrednictwem infolinii: (22) 203 53 18 ( opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient ), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

3. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku ze sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest Sprzedawca.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie;
2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
4. Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie. Klient loguje się do swojego konta za pomocą ustalonego loginu (ciąg znaków identyfikujących Klienta spośród pozostałych klientów) i hasła (ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta
w Sklepie);
5. Kurier – profesjonalny operator pocztowy dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty;
6. Produkt , Towar– produkty, towary oferowane do sprzedaży w Sklepie;
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Wozek-Spacerowy.pl;
8. Sklep – platforma e-commerce wozek-spacerowy.pl za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych
w Regulaminie, oferuje swoje Produkty do sprzedaży drogą elektroniczną;
9. Sklep stacjonarny – salon stacjonarny Sprzedawcy pod marką Przetestuj-Wózek , mieszczący się w Warszawie, pod adresem ul. Pryzmaty 30, 02-226 , w którym możliwa jest realizacja usługi dostawy i odbioru osobistego Produktów, a także dokonywanie zwrotów ( odstąpienie od Umowy Sprzedaży) lub reklamacji Produktów zamówionych
w Sklepie oraz realizacja usług inspekcyjnych i rozszerzonych gwarancji oferowanych przez Sprzedającego.
10. Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu będący stroną Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w ramach Sklepu, będący jednocześnie administratorem strony internetowej Sklepu;
11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z ramach Sklepu;
12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz . 827);
13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów. 

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa zasady korzystania ze Sklepu.
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu pod adresem: https://wozek-spacerowy.pl/regulamin-sklepu/

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji Konta Klienta w ramach Sklepu;
b) warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu;
c) zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;

4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Rejestracja Konta Klienta oraz złożenie Zamówienia przez Klienta wymaga potwierdzenia akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu
za pośrednictwem funkcjonalności tzw. check-box. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwi Klientowi złożenie Zamówienia.

5. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i pochodzą z oficjalnej dystrybucji producentów.

6. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim. Po indywidualnym uzgodnieniu może istnieć możliwość wysłania Produktów poza granicę Rzeczpospolitej.

7. Utrwalenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej lub na innym trwałym nośniku specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkty wydruku warunków sprzedaży i faktury VAT.

§ 4 Zasady korzystania ze Sklepu

1. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto Klienta,
w którym gromadzone są dane osobowe oraz informacje o Kliencie dotyczące jego Zamówień składanych
w Sklepie. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta należy wybrać opcję „Zarejestruj się” dostępną na stronie internetowej Sklepu. Świadczenie usług w ramach Konta Klienta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zwartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest podanie przez Klienta w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta danych osobowych Klienta wymaganych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz potwierdzeniu przez Klienta ( za pośrednictwem funkcjonalności tzw. check-box ) zgody na ich przetwarzanie oraz umieszczenie
w zbiorze danych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do dokonania i obsługi sprzedaży
za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
(Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.). Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie
są dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku udzielenia odrębnej zgody przez Klienta ( za pośrednictwem funkcjonalności tzw. check-box ), jego dane osobowe będą przetwarzane i umieszczane w zbiorze danych także w celach marketingowych.

3. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu dostępnej pod adresem: https://wozek-spacerowy.pl/polityka-prywatnosci/

4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania , zwieszenia realizacji do czasu wyjaśnienia wraz z możliwością anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynach zawieszenia, odmowy realizacji lub anulowania Zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem Zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem loginu oraz hasła, chyba że informacje o loginie lub haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem. Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem nieuprawnionym osobom trzecim.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta swojego loginu lub hasła osobom trzecim. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta poczty elektronicznej podanego przez Klienta przy okazji rejestracji Konta Klienta, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.

7. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji Zamówienia są prawdziwe.

§ 5 Składanie oraz realizacja Zamówień 

1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia:
a) on-line, za pośrednictwem platformy Sklepu, dostępnej w sposób ciągły 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem przerw technicznych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego.
b) telefonicznie, za pośrednictwem Infolinii Sklepu, o której mowa w § 1 ust.2 niniejszego Regulaminu,
w godzinach jej pracy tj. w dni robocze: 10.00 – 19.00 oraz w soboty: 10.00 – 17:00;

2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na stronie Sklepu. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu.

3. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, korygowania błędów oraz zakresu wybranych Produktów.

4. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:

a) przedmiotu Zamówienia (nazwa Produktu, marka, rozmiar, kolor, ilość);
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych (o ile występują);
c) wybranej metody płatności;
d) sposobu i adresu dostawy Produktów;

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail : „Prosimy o potwierdzenie zamówienia nr:
(nr zamówienia klienta)” zwierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji ( częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia ).

Mail zawiera link służący potwierdzeniu zamówienia. Po kliknięciu w link zamówienie uważa się za złożone i stanowi potwierdzenie oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

7. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail: „Zamówienie przyjęte do realizacji”.

8. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:

a) podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;
b) braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w okresie realizacji Zamówienia;
c) nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta;
d) obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywa nie się pod inną osobę;

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień złożonych przez Klientów niezgodnie
z §5 ust. 9 Regulaminu, w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Sprzedawca będzie czynił starania, aby przed anulowaniem Zamówienia skontaktować się z Klientem celem jego potwierdzenia.

10. W przypadku zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamawiania, zamówione Produkty w miarę możliwości mogą być przesłane do Klienta w więcej niż jednej przesyłce. W takiej sytuacji Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.

§ 6 Ceny

1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.

2. Promocje organizowane w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Promocje posiadają swoje odrębne regulaminy, zgodne z Regulaminem Sklepu Internetowego.

§ 7 Dostawa oraz formy płatności

1.Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa poza granice Rzeczpospolitej Polskiej może być możliwa po indywidualnym ustaleniu ze Sprzedającym.

2. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych Produktów za pośrednictwem profesjonalnej usługi kurierskiej świadczonej przez Kuriera.

3. Sprzedawca na życzenie Klienta, umożliwia realizację usługi dostawy zamówionych Produktów na koszt Sprzedawcy do Sklepu Stacjonarnego Sprzedawcy. W tym wypadku dopuszczalną metodą płatności jest metoda wskazana w § 7 ust. 4 lit. b) pkt. (i) Regulaminu (gotówką). Sprzedawca informuje Klienta o możliwości odebrania zamówionego Produktu drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zamówiony Produkt będzie oczekiwał w Sklepie Stacjonarnym nie krócej niż 14 dni licząc od dnia poinformowania Klienta o możliwości jego odbioru.

4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za zamówione Produkty:
a) przedpłatą przed wydaniem Produktów Klientowi – płatności wykonywane są za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych:

(1.) Za pomocą przelewu bankowego realizowanego przy pomocy bankowości elektronicznej.
(2.) innych akceptowanych przez Sklep elektronicznych metod płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA.

(3.) Płatności kartami płatniczymi:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

b) w momencie odbioru Produktów przez Klienta:
(1) gotówką w przypadku odbioru Produktów osobiście lub przez wskazaną osobę w Sklepie Stacjonarnym Sprzedawcy;
(2) gotówką do rąk Kuriera, w przypadku dostawy Produktów za pośrednictwem usługi kurierskiej świadczonej przez Kuriera ( Zamówienia „za pobraniem” );

5. Koszty dostawy są wskazywane w czasie składania Zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży.

6. W przypadku wybrania przez Klienta jako metody płatności przedpłaty wykonywanej za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych, realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania płatności od operatora systemu płatności elektronicznych.

7. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania Klientowi potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu. Sprzedawca podejmuje starania, aby Zamówienia przyjęte do realizacji w dni robocze do godz. 15.00 zostały doręczone następnego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć. W każdym jednak przypadku zgodnie z art. 543 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest wydać mu Produkt, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Przy płatności kartą termin realizacji rozpoczyna bieg od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

8. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

9. W przypadku nie zastania Klienta pod wskazanym przez niego adresem doręczenia zamówienia, Kurier może podjąć kolejne próby dostarczenia przesyłki z Zamówieniem. Ilość prób jest zależna od regulacji Kuriera.

§ 8 Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.
2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie Produktów. W przypadku gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane w ramach Zamówienia osobnymi przesyłkami termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia w posiadanie Produktów dostarczonych w ostatniej przesyłce.

  1. Informacja o dostępności towaru znajduje się przy każdym opisie produktu i wynosi od 24 godzin do 14 dni w zależności od dostępności wersji kolorystycznej danego towaru. Towar dostępny na magazynie jest wysyłany nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
  2. Złożone zamówienia trafiają do kolejki i obsługiwane są niezwłocznie po zakończeniu obsługi wcześniejszych zamówień, tak by skrócić czas pokazany na etapie składania zamówienia.
  3. Jeśli został zamówiony towar dostępny w dłuższym okresie, w sprawie realizacji takiego zamówienia pracownik naszego sklepu kontaktuje się z Państwem e-mailowo lub telefonicznie.
  4. Użytkownik jest informowany o stanie zamówienia za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie. Status złożonego zamówienia można także sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto klienta.
  5. Towar jest dostarczany metodą wybraną przez klienta na etapie składania zamówienia.
  6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy (Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji)

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument może poinformować Sprzedawcę pod adresem:

E4S Joanna Kurpiewska
ul. Ryżowa 29, 02-495 Warszawa
tel. (22) 203 53 18
( z sugerowanym dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”)

lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected]

o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy
( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte
w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu wraz z oryginałem paragonu fiskalnego lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres:

E4S Joanna Kurpiewska
ul. Ryżowa 29, 02-495 Warszawa
( z sugerowanym dopiskiem „ZWROT zamówienia nr: ………….”) lub zwróci Produkty do Sklepu Stacjonarnego Przetestuj-Wózek.

9. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy ( koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy ). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania
z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar co do sposobu w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym, sprawdzić kompletność, parametry techniczne, dopasowanie.

11. Odbiór osobisty nie powoduje wygaśnięcia prawa Kupującego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

§ 9 Reklamacje dotyczące Produktów

1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad. Z reklamacji można skorzystać w przypadku, gdy towar posiada wadę w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Sprzedawca stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w art. 556 – 576.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Czas trwania rękojmi wynosi 2 lata.

4. Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłaszać poprzez przesłanie reklamowanego Produktu do Sklepu na adres:
Przetestuj-wózek
ul. Pryzmaty 30, 02-226 Warszawa

( z dopiskiem: „REKLAMACJA” )

Do reklamowanego Produktu prosimy dołączyć dowód zakupu ( np. kopię paragonu lub faktury VAT ) oraz opis zauważonej wady wraz z określeniem żądania Klienta przewidzianego w ramach rękojmi. Klient może skorzystać z wzoru druku reklamacyjnego, który jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu w zakładce: 

https://wozek-spacerowy.pl/zwroty/

Reklamacje można składać również osobiście w Sklepie Stacjonarnym Sprzedającego.

5. Reklamacja powinna zawierać: dane kupującego, adres korespondencyjny, datę ujawnienia wady, dowód zakupu (np. paragon, faktura) , opis wady, wskazanie roszczenia. Podanie tych danych umożliwi obsługę reklamacji w sposób szybki i bezproblemowy.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

7.Przy dokonaniu reklamacji drogą wysyłkową koszty wysyłki do Sprzedającego pokrywa Kupujący.
Przesyłki za pobraniem nie są przyjmowane. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający zwróci koszty przesyłki Kupującemu.

8. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma stanowi interaktywny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców zmierzających do pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych w związku z transakcjami internetowymi.

9. Sprzedawca zgadza się na pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich. W tym celu Kupujący może skorzystać z platformy ODR służącej do rozstrzygania sporów pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Platforma stanowi interaktywny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców zmierzających do pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych w związku z transakcjami internetowymi.

10. Sprzedawca informuje, że właściwe miejscowo podmioty do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich są:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
tel. 22 826 18 30, 22 826 42 09
faks 22 826 21 95
[email protected]

http://wiih.org.pl/

oraz

Polubowny Sąd Konsumencki Warszawa

ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
tel. 22 827 68 48

http://spsk.wiih.org.pl/

§10 GWARANCJA

1. Sprzedawca nie jest producentem Rzeczy i Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za Towar, na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie producenta lub bezpośrednio u producenta.

2. Sprzedawca może udzielać dodatkowej gwarancji na zasadach określonych w przepisach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

W przypadku otrzymania lub wykupienia Gwarancji Wózek-Spacerowy – warunki takiej gwarancji przedstawiane są wcześniej kupującemu oraz potwierdzane na piśmie.

§ 11 Warunki świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną

1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, cookies, lub
b) przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
c) przeglądarka Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1280×720 pikseli.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

3. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń;
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;
e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;

4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

E4S Joanna Kurpiewska
ul. Ryżowa 29, 02-495 Warszawa

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]. W reklamacji Klient powinien podać
imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

6. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. Sprzedawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązujące go, zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy, rozszerzenie usług świadczonych przez Sprzedawcę, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę na obecnych warunkach. Sprzedawca poinformuje Klientów o nowej treści Regulaminu drogą elektroniczną ( na wskazane w Koncie Klienta lub przy składaniu Zamówień adresy poczty elektronicznej ), co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Klient ma prawo
w każdym czasie wypowiedzieć umowę zwartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. Zamówienia złożone przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu będą realizowane na postawie dotychczasowego Regulaminu zaakceptowanego przez Klienta w dniu złożenia Zamówienia.

Shopping Cart
Scroll to Top